x
Submitted by CUEDU_ES on 1 September 2020


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

 

                                                        📌กำหนดการ
                                                        📌สมัครเข้าศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 25 ตุลาคม 2563

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

หลักสูตรและการสอน

    หลักสูตรและการสอน

  XX

    การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)

X

   

นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

    พัฒนศึกษา

X

 

X

X

    อุดมศึกษา

X XX

การศึกษาตลอดชีวิต

    การศึกษานอกระบบโรงเรียน

X

 XX