x
Submitted by CUEDU_PML on 24 November 2020

สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...... ความหวังของการปฏิรูปการศึกษาไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย