x
Submitted by CUEDU_PML on 27 November 2020

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา คณาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น