x
Submitted by CUEDU_ADMIN on 20 January 2021

THE World University Rankings 2020

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาของ THE (Times Higher Education) World University Rankings 2020 by subject: Education คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้อันดับ 126-150 ของโลกและอันดับ 1 ของประเทศ โดยองค์ประกอบสำหรับการพิจารณาจัดอันดับ ได้แก่

  1. Teaching
  2. Research
  3. Citations (คณะครุศาสตร์ ได้ถึง 76.2)
  4. International Outlook
  5. Industrial Income

QS World University Rankings 2020

ผลการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2020 จัดให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอันดับ 1 ของประเทศและอันดับที่ 247 ของโลก สำหรับผลการจัดอันดับรายสาขา สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันเดียวของประเทศไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลกของ QS World University Rankings 2020 โดยอยู่ในอันดับที่ 251 - 300 ของโลก โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

  1. Academic reputation (ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย)
  2. Employer reputation (ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย)
  3. Student-to-faculty ratio (สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา)
  4. Citations per faculty (สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์)
  5. International faculty ratio and international student ratio (สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ และ สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ)

ซึ่งจากการจัดอันดับทั้ง THE (Times Higher Education) World University Rankings 2020 และ QS World University Rankings 2020 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นสถาบันเดียวของประเทศไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลก