x
Submitted by CUEDU_TEST on 1 April 2021

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ

กำหนดการรับสมัคร และสอบวิชาทั่วไป

ทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT_R)

ครั้งที่ 2/2564   สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต

คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2564

สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/