x
Submitted by CUEDU_ESG on 23 April 2021
ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

     บริหารการศึกษา

x

x

x

x

     ภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

  x