x
Submitted by CUEDU_TEST on 29 April 2021

ประกาศ

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครและเลื่อนกำหนดการสอบวิชาทั่วไป ทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT_R)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ จึงขอขยายเวลาการรับสมัครสอบวิชาทั่วไป ทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT_R) ครั้งที่ 2/2564 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ไปจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบ 3 เลื่อนกำหนดการจัดสอบไปครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จนกว่าจะมีประกาศใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้หากสถานการณ์คลี่คลายแล้วจะประกาศกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบต่อไป

โปรดติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://www.edu.chula.ac.th/

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Email : voranuch.m@chula.ac.th  โทร. 08-7716-1551