x
Submitted by CUEDU_PML on 26 May 2021

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับสาขาวิชาหลักสูตรรอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3
1บริหารการศึกษาในเวลาราชการดูรายชื่อไม่เปิดรับไม่เปิดรับ
  นอกเวลาราชการดูรายชื่อไม่เปิดรับไม่เปิดรับ
2พัฒนศึกษาในเวลาราชการดูรายชื่อดูรายชื่อดูรายชื่อ
3อุดมศึกษาในเวลาราชการดูรายชื่อ-ดูรายชื่อ

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ลำดับสาขาวิชาหลักสูตรรอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3
1บริหารการศึกษาในเวลาราชการดูรายชื่อไม่เปิดรับไม่เปิดรับ
  นอกเวลาราชการดูรายชื่อไม่เปิดรับไม่เปิดรับ
 ภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)ในเวลาราชการดูรายชื่อไม่เปิดรับไม่เปิดรับ
2พัฒนศึกษาในเวลาราชการดูรายชื่อดูรายชื่อดูรายชื่อ
  นอกเวลาราชการดูรายชื่อดูรายชื่อดูรายชื่อ
3อุดมศึกษาในเวลาราชการดูรายชื่อดูรายชื่อดูรายชื่อ
  นอกเวลาราชการ---

หมายเหตุ  “ - “ หมายถึง ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษา หรือ ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก