x

ผู้สนใจเข้าศึกษาที่คณะครุศาสตร์

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร หรือรายวิชา หรือหัวข้อวิชา ของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีปณิธานในการเป็นเสาหลักให้กับประเทศทางด้านการศึกษา ทั้งการผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง การบุกเบิกวิจัยและพัฒนาความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษารวมถึงการเผยแพร่ความรู้สำคัญอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศในทุกช่วงวัย

คณะครุศาสตร์จึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร รายวิชา หรือหัวข้อวิชาของคณะครุศาสตร์ได้ในรูปแบบดังต่อไปนี้

1. ต้องการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ (Degree Program)

          1.1 ระดับปริญญาบัณฑิต (B.Ed.)

          1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (M.Ed./Ph.D.)

2. ต้องการสมัครเข้าเรียนบางรายวิชา หรือรายหัวข้อวิชา เพื่อพัฒนาตนเอง (up-skill/re-skill) และสามารถเก็บหน่วยกิตและผลการศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในอนาคตได้

          2.1 เป็นนิสิต/นักศึกษาสถาบันอื่น ต้องการเรียนบางรายวิชาของคณะครุศาสตร์

          2.2 เป็นบุคคลภายนอกที่ต้องการสมัครเป็นนิสิตศึกษาบางรายวิชา (สมัครทีละภาคการศึกษา ลงทะเบียน เรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 12,250 บาท เก็บหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ไม่เกิน 5 ปี)

          2.3 โครงการ EDU-CU Enrichment Program รับบุคคลภายนอกเข้าเรียนในรายวิชา หรือหัวข้อวิชาของหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ (เสียค่าสมัครรายวิชา หรือหัวข้อวิชา ไม่จำกัดหน่วยกิต เก็บหน่วยกิตเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร)