x

ผู้สนใจเข้าศึกษาที่คณะครุศาสตร์

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีปณิธานในการเป็นเสาหลักให้กับประเทศทางด้านการศึกษา ทั้งการผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง การบุกเบิกวิจัยและพัฒนาความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษารวมถึงการเผยแพร่ความรู้สำคัญอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศในทุกช่วงวัย

คณะครุศาสตร์จึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ได้ในรูปแบบดังต่อไปนี้