x

ผลงานตีพิมพ์ ปี 2557

ปี 2557

บทความวิจัย/วิชาการวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2557

ที่

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียนบทความ

ชื่อวารสาร ฉบับที่ หน้า

1

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดร.ฤทัยวรรณ  หาญกล้า

อ.ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 หน้า 1-18

2

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบท

ดร.สมพิศ  ใช้เฮ็ง

อ.ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 หน้า 19-37

3

กลยุทธ์การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.ยุพา  เวียงกมล อัดโคดดร

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 หน้า 38-47

4

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.รณชิต  พฤษกรรม

ผศ.ดร.นันทรัตน์  เจริญกุล

รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 หน้า 48-65

5

รูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจำของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ประกอบ  กรณีกิจ

ผศ.ดร.จินตวีร์  (มั่นสกุล) คล้ายสังข์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 หน้า 66-82

6

การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ.ดร.สุธาสินี  แสงมุกดา

อ.ดร.ปิยพง์  สุเมตติกุล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 หน้า 83-97

7

การพัฒนารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา

อ.ดร.ขวัญชัย  พานิชการ

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 หน้า 133-146

8

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล

ดร.เกสิณี  ชิวปรีชา

ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 หน้า 147-159

9

เพลงช้างและเพลงแมงมุมลาย : การสืบทอดความนิยมของบทเพลงสำหรับเด็ก

อ.ดร.ดนีญา  อุทัยสุข

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 หน้า 160-172

10

โมเดลสมการโครงการสร้างพหุระดับความผูกพันต่อองค์การของครูเมื่อมีความเชื่อในประสิทธิภาพของตนเองและของกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน

น.ส.เสวารส  ยิ่งวรรณะ

รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล

ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 2

หน้า 115-130.

11

การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีจัดการข้อมูลสูญหายสำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบ

น.ส.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

รศ.ดร.ดิเรก  ศรีสุโข

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 2

หน้า 169-188.

12

การจัดดุลยภาพการทำงาน ครอบครัว และชีวิตครูก่อนและหลังการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ภรณ์  หลาวทอง

ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 2

หน้า 189-207

13

การวิจัยและพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตามแนวคิด "เอ็มพาวเวอริ่ง เอท"

น.ส.กาญจนา  ตระกูลวรกุล

รศ.ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา

รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3

หน้า 243-261 (กันยายน - ธันวาคม 2556)

14

การพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณkจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง

ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง

ผศ.ดร.กมลวรรณ  ตังธนกานนท์

อ.ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก

นายสุมิตร  สุวรรณ

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3

หน้า 301-321 (กันยายน - ธันวาคม 2556)

15

อีเลิร์นนิงแบบผสมผสานศาสตร์การสอนตามแนวทางคอนสตรัคติวิสต์ด้วยเครื่องมือทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการสร้างความรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา : จากรูปแบบที่นำเสนอสู่การนำไปใช้

ผศ.ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่42 ฉบับที่ 4 หน้า 16-34

(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

16

การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการซิกซ์ซิกมาและการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์

อ.ดร.วิชัย  เสวกงาม

ผศ.ดร.อลิศรา  ชูชาติ

ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่42 ฉบับที่ 4 หน้า 35-54

(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

17

การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองค์กรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อ.ดร.ชนิตา  ไกรเพชร

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

ผศ.ดร.อภิภา  ปรัชญพฤทธิ์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่42 ฉบับที่ 4 หน้า 69-82

(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

18

การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

อ.ดร.ยุวลักษณ์  เส้นหวาน

ผศ.ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์

รศ.ดร.วราภรณ์  บวรศิริ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่42 ฉบับที่ 4 หน้า 83-98

(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

19

กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

อ.ดร.คำตัน  วิชัยคำจร  กิทธินส์

ผศ.ดร.ปองสิน  วิเศษศิริ

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่42 ฉบับที่ 4 หน้า 99-113

(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

20

กระบวนการบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการบริหารที่เน้นความเป็นมนุษย์และแนวคิดการศึกษามนุษยนิยม

อ.ดร.จรีพร  นาคสัมฤทธิ์

ผศ.ดร.นันทรัตน์  เจริญกุล

รศ.ดร.เกียรติวรรณ  อมาตยกุล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่42 ฉบับที่ 4 หน้า 114-131

(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

21

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดบรรษัทบริบาล

อ.ดร.ศรินทร์รัศม์  เสริฐปัญญา

อ.ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่42 ฉบับที่ 4 หน้า 132-146

(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

22

กลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สุรดา  ไชยสงคราม

อ.ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่42 ฉบับที่ 4 หน้า 162-179

(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

23

การนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน

อ.ดร.สมจินตนา  จิรายุกูล

รศ.ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท

อ.ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่42 ฉบับที่ 4 หน้า 180-197

(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

24

การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.มุกดา  เลขะวิพัฒน์

รศ.ดร.บุญมี  ยอดเณร

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่42 ฉบับที่ 4 หน้า 198-213

(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

25

การเรียนการสอนสังคมศึกษาเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีในสังคมประชาธิปไตย

ผศ.ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่42 ฉบับที่ 4 หน้า 214-228

(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

26

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อ.ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล

รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล

ผศ.ดร.กมลวรรณ  ตังธนกานนท์

วารสารวิจัย มสด. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน -ธันวาคม 2556)

หน้า 159-177

27

การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล

ดร.จอย  ทองกล่อมสี

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

หน้า 1-19

28

การพัฒนาระบบการเสริมพลังอำนาจการถ่ายโอนความรู้ในคณะแพทยศาสตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งความชาญฉลาด

นายแพทย์ ดร.จิรสิทธิ์  เมฆวิชัย

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์

ศ.กิตติคุณ ดร.ปทีป  เมธาคุณวุฒิ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

หน้า 20-34

29

ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบสุ่มข้อสอบสำหรับโมเดลการตอบสนองข้อสอบ 1 พารามิเตอร์

ดร.ทิพวัลย์  ปัญจมะวัต

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

อ.ดร.ชูศักดิ์  ซัมภลิขิต

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

หน้า 35-49

30

รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.นภกมล  ใจชอบสันเทียะ

อ.ดร.วลัยพร  ศิริภิรมย์

รศ.ดร.บุญมี  เณรยอด

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

หน้า 50-64

31

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

นายพชรภัทร  พึงรำพรรณ

รศ.ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

หน้า 65-80

32

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

ดร.พัชรินทร์  จันทาพูน

อ.ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

หน้า 81-94

33

กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมระดับ 5 ดาว เพื่อผู้จัดการทั่วไป

ดร.พันธุ์พัฒน์  กัลยา

อ.ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

หน้า 95-110

34

ทิศทางการเปิดหลักสูตรนานาชาติของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

หน้า 111-124

35

ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อส่งเสริมประชาคมอาเซียน

ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ

อ.ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

หน้า 125-140

36

คดีทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

หน้า 141-157

37

กระบวนการสร้างสรรค์ละคร : เครื่องมือการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยของเยาวชน

อ.ดร.กุสุมา  เทพรักษ์

อ.ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

หน้า 158-172

38

โอสถวิถีไทย : การพึ่งพาตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันเอกหญิง ดร.อาทิชา  วงศ์สุวรรณ

รศ.ดร.กรรณิการ์  สัจกุล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)

39

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลังกลุ่มสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ดร.ธิดารัตน์  วันโพนทอง

อ.ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 1-15

40

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน. ตำบล : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิจัยปฏิบัติการ

อ.ดร.ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล

ผศ.ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา

ดร.วิรุฬห์  นิลโมจน์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 16-31

41

การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชนไทยตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

ดร.ปฐมาภรณ์  ปันอินทร์

รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง

ผศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 32-44

42

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

อ.ดร.ปอรรัชม์  ยอดเณร

รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 45-56

43

แนวทางการพัฒนาการลูกเสือไทยเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

นางสุภาพร  จตุรภัทร

อ.ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 57-71

44

การพัฒนาระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ

ดร.มนัศ  บุญชม

ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 72-86

45

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อเสริมสร้างจิตบริการสำหรับพนักงานสายการบิน

ดร.รมย์ฤดี  เวสน์

รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 87-103

46

การนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

ดร.ศศิรัศม์  วีระไวทยะ

รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 117-130

47

การพัฒนาแบบประเมินการสนับสนุนทางสังคมจากครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อ.ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล

รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล

ผศ.ดร.กมลวรรณ  ตังธนกานนท์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 131-147

48

การสร้างเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย

อ.ดร.สุธิดา  พลชำนิ

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์

ผศ.ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 148-163

49

การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในการจัดการขยะครัวเรือน

อ.ดร.อารีรัตน์  ภาคพิธเจริญ

รศ.ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท

รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 178-190

50

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ "ความรัก" หรือโมเดลเลิฟ (LOVE MODEL) เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สำหรับการสอนสุขศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิชาเพศศึกษาและวิชาสวัสดิ5ศึกษา

รศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 191-206

51

ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

อ.ดร.วิชัย  เสวกงาม

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

หน้า 207-223

52

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

นายธนดล  ยิ้มถนอม

ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 27 ฉบับที่ 1

หน้า 1-23 (มกราคม-มีนาคม 2557)

53

การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย

น.ส.ศิวะพร  ภู่พันธ์

รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ

ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

2 กรกฎาคม 2557 หน้า 117-134

54

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจทางจริยธรรมในสาขาวิชาชีพวารสารศาสตร์ : กรณีศึกษารายวิชาการถ่ายภาพวารสารศาสตร์ในประเทศไทย

นายวิเชษฐ์  แสงดวงดี

รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง

อ.ดร.ธีรวดี  ถังคบุตร

วารสารนิเทศปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

หน้า 101-116

55

อนาคตภาพรูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย

อ.ดร.ระวี สัจจโสภณ

รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล

ดร.ปาน  กิมปี

วารสารประชากรศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1

หน้า 1-25

56

การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

น.ส.สุธาสินี  แสงมุกดา

อ.ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 8

ฉบับที่ 15 หน้า 29-38

57

กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

น.ส.เยาวเรศ  จิตต์ตรง

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

รศ.เอกชัย  กี่สุขพันธ์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

หน้า 212-219

58

การพัฒนารูปแบบโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับประเทศไทย

นางเกษกนก  ณ พัทลุง

ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2557)

หน้า 1-18

59

การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบสำหรับแบบสอบรูปแบบผสม : วิธีการประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุดชายขอบและวิธีการปรับเรียบเคอร์เนล

นางนัยนา  จันตะเสน

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

ผศ.ดร.กมลวรรณ  ตังธนกานนท์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2557)

หน้า 19-38

60

การประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. ตามแนวพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

อ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ

ผศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา

ดร.ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล

นายชูศักดิ์  เอื้องโชคชัย

นายลิขสิทธิ์  พุฒเขียว

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2557)

หน้า 74-92

61

การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ.ดร.สุมิตรา  วิริยะ

อ.ดร.อัจฉรา  ไชยูปถัมภ์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2557)

หน้า 93-110

62

การประยุกต์ใช้การวิจัยกรณีศึกษากับการสอนและการคิดสะท้อน6เพื่อการพัฒนาทักษะของนิสิตนักศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา

ผศ.ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2557)

หน้า 111-125

63

ประเด็นท้าทายในการจัดการประถมศึกษา : จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

อ.ดร.ยศวีร์  สายฟ้า

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2557)

หน้า 126-142

64

รอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา : ก้าวย่างที่สำคัญของเด็กประถมศึกษา

อ.ดร.ยศวีร์  สายฟ้า

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2557)

หน้า 143-159

65

การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา

รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2557)

หน้า 175-193

66

กลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ : แผนที่มโนทัศน์

อ.ดร.ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2557)

หน้า 194-210

67

แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายการศึกษา

รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 27 ฉบับที่ 2

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) หน้า 186-208

 

 

 

 

บทความวิจัย/วิชาการวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปี 2557

ที่

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียนบทความ

ชื่อวารสาร ฉบับที่ หน้า

1

Standard setting for education evaluation : Concepts methods and applications

Tiyawongsuwa, Siripan

Lawthong, Nuttaporn

Kanjanawasee  Sirichai

Kasetsart Journal-Social Sciences

Volume 34 Issue2, 2013 pp.225-240

2

Application of the critical friends concept for evaluation capacity building in test construction of elementary school teachers

Varasunun, Pinda

Sujiva, Siridej

Wongwanich, Suwimon

Kasetsart Journal-Social Sciences

Volume 34 Issue2, 2013 pp.350-357

3

Validating the Technological Pedagogical Content Knowledge appropriate for instructing Students (TPACK-S) of pre-service teachers

Varongsri Saengbanchong

Nonglak  Wiratchai

Suchada  Bowarnkitiwong

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 116, 21 February 2014, Pages 524–530

4

An Application of Action Research for Teacher Empowerment to Develop Teachers' Test Construction Competency Development Models

Sajee Jiraro

Siridej  Sujiva

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1263–1267

5

Development of a Program Theory for Evaluating the Success of Education Reform Policy Implementation in Schools by using Inductive and Deductive Approaches

Piyapong Khaikleng

Suwimon  Wongwanich

Siridej  Sujiva

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1389–1393

6

Design of Educational Quality Assurance System for Driving Policy of Educational Reform in Thailand : Theory-based Evaluation

Haruthai  Ajpru

Suwimon  Wongwanich

Piyapong  Khaikleng

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1416–1422

7

Causal Model of Research Competency Via Scientific Literracy of Teacher and Student

Lertporn Udompong

Duangkamol  Traiwichitkhun

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1581-1586

8

The Development of an O-NET Score Forecasting System

Sageemas Na Wichian

Suwimon  Wongwanich

Patharawut  Saengsiri

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1594-1598

9

Needs for Thai Teachers to Become a Reflective Teacher : Mixed Methods Needs Assussment Research

Suwimon  Wongwanich

Soison  Sakolrak

Chayut  Piromsombat

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1645-1650

10

Development of teacher performance in educational measurements and evaluation through self-monitoring strategies

Anchalee  Suknaisith

Suwimon  Wongwanich

Chayut Piromsombat

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1683-1688

11

Concepts of Setting and Utilizing Student Profile

Dhitiporn  Kraivixien

Suwimon  Wongwanich

Siridej  Sujiva

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1689-1695

12

Development and preliminary psychometric properties of a parenting quality scale

Panida  Marungruang

Suwimon  Wongwanich

Kamonwan  Tangdhanakanond

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1696-1703

13

The Influence of Students School Engagement on Learning Achievement : A Structural Equation Modeling Analysis

Bonggoch  Wonglorsaichon

Suwimon  Wongwanich

Nonglak  Wiratchai

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1748-1755

14

Developing the Quality of ICT Competency Instrument for Lower Secondary School Students

Wandee  Kopaiboon

Auyporn  Reungtrakul

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1802-1809

15

Employment Conditions and Essential Employability Skills Required by Employyers for Secondary School Graduate

Savanee  Sermsuk

Duankamol  Triwichitkhun

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1848-1854

16

Efficiency of Item Selection Method in Variable-Length Computerized Adaptive Testing for the Testlet Response Model : Constraint-Weighted A-Stratification Method

Anusorn  Koedsri

Nuttaporn  Lawthong

Sungworn  Ngudgratoke

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1890-1895

17

Principals' and Teachers' Use of Evaluation Results for Student Learning in Science

Sukanyarat  Khong-ngam

Suwimon  Wongwanich

Chayut  Piromsombat

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1902-1907

18

Multi-Task Integration as a Strategy for Improving Teacher Performance and Student Learning

Panya Thongnin

Suwimon  Wongwanich

Chayut  Piromsombat

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 1919-1924

19

Promoting the Reflective Teacher Through Peer Coaching to Improve Teaching Skills

Amonrnrat  Soisangwarn

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 2504-2511

20

The Strategic Development to Enhance Reading Comprehension Instructional Competency of Elementary School Teachers based on Comprehension Ability Diagnostic Instruments

Soison Sakolrak

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 2946-2951

21

A study of Classroom Assessment literacy of Primary school teachers

Varaporn  Yamtim

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 2998-3004

22

An analysis of elementary school students' difficulties in mathematical problem solving

Prathana  Phonapichat

Suwimon  Wongwanich

Siridej  Sujiva

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 3169-3174

23

The Reading Attitude Measurement for Enhancing Elementary School Students' Achievement

Sareeya  Chotitham

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 3213-3217

24

Relationships between academic performance, perceived group psychological capital, and positive psychological capital of thai undergraduate students

Vitanya  Vonno

Wannee Kaenkate

Suwimon Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 3226-3230

25

Deep Learning and Its Effects on Achievement

Sareeya  Chotitham

Suwimon  Wongwanich

Nonglak  Wiratchai

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 3313-3316

26

Learning Activities Aimed at Promoting Students' Interest : Synthesis of Master Teachers' Activity Organizing Methods via TV Media

Kanit  Sriklaub

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 3375-3380

27

Career Preparation : Identification of Student teachers' needs in the school-to-work transition

Usanee Lalitpasan

Suwimon  Wongwanich

Siriparrn Suwarnmonka

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 3405-3409

28

Change Model of Attributes of Students in Terms of Discipline, Sufficiency Living and Public Mind From Character Education Activities

Adis  Wongwung

Kamonwan  Tangdhanakanond

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 3996-3999

29

An Analysis of Teacher Feedback for Improving Teaching Quality in Primary Schools

Sompong  Panhoon

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 4124-4130

30

Empowerment of Teachers Through Critical Friend Learning to Encourage Teaching Concepts

Sasithorn  Kiewkor

Suwimon  Wongwanich

Chayut  Piromsombat

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 4626-4631

31

Research and Development of a Training Package for Developing Creative Problem Solving of Undergraduate Students

Mingkhuan Phaksunchai

Wannee  Kaemkate

Suwimon  wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 4824-4828

32

The Integration of Indicators of Reading, Analytical Thinking and Writing Abilities with Indicators of Subject Content

Ananda  Santhitiwanich

Shotiga  Pasiphol

Kamonwan  Tangdhanakanond

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 4854-4858

33

An Analysis of Teacher Change in the Local Science Project

Suwimon  Wongwanich

Varaporn  Yamtim

Wisanu  Sapsombat

Chanatip  Tuipae

Naringrith  Intanam

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 5013-5019

34

Effects of Using K-N-W-S on Mathematical Problem-Reading Ability Development among Elementary School Students

Prathana  Phonapichat

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 5081-5084

35

Diagnosis of the Scientific Literacy Characteristics of Primary Students

Lertporn Udompong

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 116, 21 February 2014, Pages 5091-5096

36

Development and Validation of a Problem Solving Skill Test in Robot Programming Using Scaffolding Tools

Supree  Purnakanishtha

Praweenya  Suwannatthachote

Pracgyanun  Nilsook

Open Journal of Social Sciences, 2014,2 pp.47-53

37

Element and Steps of E-Learning Benchmarking Model for Higher Education Institutions

Jirasak  Sae-Khow

Onjaree  Na-takuatoong

Jintavee  Khlaisang

Journal of Computer and Communications, 2014,2, pp.37-41

38

Implementation of Lifelong Learning and Education Activities : An Analysis of Learning Community Good Practices in Thai Cultureal Context

Suwithida  Charungkaittikul

The 3rd International Conference of Culture,

Biography & Lifelong Learning (2014 ICCBL)

 "Culture, Cognition, Biography & Learning.

20th-22nd March, 2014. In Pusan National University,

 Busan, South Korea pp. 63-76

39

Conceptualization of adult and elderly learning and education : A case study of thailand

Archanya  Ratana-Ubol

The 3rd International Conference of Culture,

Biography & Lifelong Learning (2014 ICCBL)

 "Culture, Cognition, Biography & Learning.

20th-22nd March, 2014. In Pusan National University,

Busan, South Korea pp. 193-204

40

Cultural Reflection of Community Lifelong Learning Network : A case of Thailand

Weerachat  Soopunyo

The 3rd International Conference of Culture,

Biography & Lifelong Learning (2014 ICCBL)

"Culture, Cognition, Biography & Learning.

20th-22nd March, 2014. In Pusan National University,

 Busan, South Korea pp. 233-244

41

Thai and Korean Students' perceptions about the roles and functions of school psychologists

Tangdhanakanond, Kamonwan

Lee, Donghun

School Psychology International

Volume 35, Issue 2, April 2014, Pages 115-121

42

Effects of Behavior Support Intervention in a Thai Inclusive Classroom

Chanisa  Tantixalerm

Proceedings of Braga 2014 Embracing Inclusive

Approaches for Children and Youth with Special

 Education Needs Conference. pp.380-387

43

The Study of University Lecturers' Opinion in    e-Learning Activity, Courseware and Learning Management System

Sopark  Charoensuk

Onjaree  Na Takuatoong

Sugree  Rodphothong

The Proceedings of International e-Learning

Conference 2014 pp.162-166

44

Factors Affecting the Innovation-Decision Process to Adopt Online Graduate Degree Program in Thailand

Siripen  Pumahapinyo

Praweenya  Suwannatthachote

The Proceedings of International e-Learning

Conference 2014 pp.196-195

45

Moving to Flipped Learning : Perception and Perspective from teacher and students toward Webcast in Basic Education.

Mayuret  Yaibuates

Praweenya  Suwannatthachote

The Proceedings of International e-Learning

Conference 2014 pp.196-195

46

Strategies for Developing a sustainable society : An analysis of Lifelong Learning in Thailand

Suwithida  Charungkaittikul

John A.Henschke

International Review of Education 10 September 2014

 DOI 10.1007/s 11159-014-9444-y

47

Comparative and International Education Implications for The Policy and Practice of Teacher Education and the Teaching profession

Chanita  Rukspollmuang

International Perspectives on Education

and Society, Volume 25 pp.73-85