x

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่ส่งผลให้มีการพลิกโฉมระบบการศึกษาอย่างมาก ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการปรับตัวและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ ในช่วงภาคต้น ปีการศึกษา 2563 โดยเป็นการจัดอบรมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯทั้ง 2 แห่ง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลดลง ในการนี้ กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพลิกโฉมระบบการศึกษาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ จึงได้จัดโครงการ EduCoWorking (Phase II) เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์รวมการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
2. เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพออนไลน์ ในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ (online PLC)
3. เพื่อจัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯทั้ง 2 แห่ง

 

การดำเนินการ

1. จัดอบรมออนไลน์และการเสวนาออนไลน์ ทุกวันพุธ ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
2. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ในลักษณะที่เป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพออนไลน์ในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ (online PLC)
3. จัดทำเว็บไซต์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
4. สร้างช่องทางสื่อสารสนับสนุนการทำงานและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยมีการซักถามให้คำตอบกับคณาจารย์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และมีระบบ Chatbot จัดรวบรวมข้อมูล เพื่อการตอบคำถามโดยอัตโนมัติ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯทั้ง 2 แห่ง ได้รับคำปรึกษาและแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
2. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯทั้ง 2 แห่ง มีชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพออนไลน์ในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ (online PLC)
3. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯทั้ง 2 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 

 

สามารถติดตามกิจกรร ข่าวสารของ EDU Co-working ได้ทาง     EtcCommunity