x

11

ประวัติ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ


ข่าวสาร/ประกาศ

 • Academic Enrichment Program ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
  Academic Enrichment Program ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
  โครงการครุศาสตรเสริมศึกษา Academic Enrichment Program มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ในหัวข้อที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงวิชาการได้อย่างกว้างขวาง เป็นการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาสังคมการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้และผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สามารถเก็บสะสมผลการเรียนไว้เทียบโอนหน่วยกิตได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร" แต่ละรายวิชาเปิดให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ 2 รูปแบบ 1) ลงทะเบียนทั้งรายวิชา ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 4,000 บาท 2) ลงทะเบียนเป็นรายบทเรียน ค่าลงทะเบียนบทเรียนละ 500 บาท โดยหนึ่งบทเรียนใช้เวลา 4 ชม. เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2563
 • หนังสือ ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต
  E-Book หนังสือ ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต
  หนังสือเนื่องในการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร โดย ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 111
  โครงการเสวนาทางวิชาการ
  โครงการเสวนาทางวิชาการ สีเพลิง สร้าง สุข
 • 11
  โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์
  กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย