x

11

ประวัติ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ


ข่าวสาร/ประกาศ

 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย แ
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
  📍แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” 📍โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
 • Academic Enrichment Program ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
  Academic Enrichment Program ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
  โครงการครุศาสตรเสริมศึกษา Academic Enrichment Program มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ในหัวข้อที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงวิชาการได้อย่างกว้างขวาง เป็นการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาสังคมการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้และผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สามารถเก็บสะสมผลการเรียนไว้เทียบโอนหน่วยกิตได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร" แต่ละรายวิชาเปิดให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ 2 รูปแบบ 1) ลงทะเบียนทั้งรายวิชา ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 4,000 บาท 2) ลงทะเบียนเป็นรายบทเรียน ค่าลงทะเบียนบทเรียนละ 500 บาท โดยหนึ่งบทเรียนใช้เวลา 4 ชม. เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2563