x

ชื่อสกุล นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์

Mrs.Sumamarn Rattana aksornsin

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร 02-2182565 ต่อ 6704

อีเมล์ Sumamarn.V@chula.ac.th

ชื่อสกุล นางกมลวรรณ  วัฒนวิเชียร

Mrs. Kamonwan  Wattanavichean

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร 02-218-2565 ต่อ 6720 

อีเมล kamonwan.so@chula.ac.th

ชื่อสกุล นายรัชพล ศรีหงส์ 

Mr. Ratchapol Srihong 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เบอร์โทร 02-218-2565 ต่อ 6721

อีเมลRatchapol.s@chula.ac.th