x

1. โครงการร้อยเรื่องโลก  (รูปภาพ) 

2. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีและให้ความรู้เรื่อง Internet of Thingsเมื่อทุกสิ่งอิงกับอินเตอร์เน็ต (รูปภาพ

3. โครงการการปรับใช้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวัน (รูปภาพ

4. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ไขปัญหาในยุคประเทศไทย 4.0 (รูปภาพ

5. โครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบตำนานขุนช้างขุนแผน (รูปภาพ 1) (รูปภาพ 2

6. โครงการดนตรีเที่ยงวัน (รูปภาพ

7. โครงการการสัมมนาวิชาการทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ (รูปภาพ

8. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะไทยในจังหวัดสุพรรณบุรี (รูปภาพ

9.  โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อน้องในชนบท (รูปภาพ