x

นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต

-

คู่มือนิสิตใหม่ระดับปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

-

เอกสารปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562  (ข้อมูลทั่วไป)

-

แบบกรอกรายวิชาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

-

แบบกรอกรายวิชาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

 

 บุคลากร

-

รวมรายชื่อ "ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก" และ "ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

-

เอกสาร มคอ.7  

 

   - ขั้นตอนการทำ มคอ.7

 

   - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 

   - รหัสหลักสูตร 14 หลักสูตร

 

   - รายงานสำรวจภาวะการหางานทำ 2561

 

   - รายงานสำรวจภาวะการหางานทำ 2561 (เพิ่มเติม)

 

   - ภาคผนวก ภาวะการหางานทำ 2561

 

   - รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 2562

-

คลิปการสอนทำ มคอ.7

-

แบบเสนอขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 

-

แบบฟอร์มการเสนอขอแก้ไขหลักสูตร กรณีปรับแผนการรับ

-

แบบฟอร์มลงเวลาการสอนอาจารย์ประจำนอกเวลา

-

แบบฟอร์มลงเวลาการสอนอาจารย์พิเศษ

-

แบบกรอกข้อมูลรายวิชาบังคับของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม
โครงการสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนระดับหลักสูตรสำหรับศตวรรษที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตร์
)

-

แบบเสนอขอแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา