x

1.  การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนไม่เกิน 50%

หมายเหตุ   คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

2.  การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนมากกว่า 50%

     -  แบบเสนอรายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษสอนมากกว่า 50%  
     -  แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนมากกว่า 50%
หมายเหตุ  1. คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
                2. หนังสือที่ อว 0224/ว653 เรื่อง ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562
3. การเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หมายเหตุ   คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ จุฬาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาฯ พ.ศ. 2561
4. การเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
หมายเหตุ   คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ จุฬาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาฯ พ.ศ. 2561
5. การเสนอแต่งตั้งอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
หมายเหตุ  1. คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
                2. คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ จุฬาฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2562