x

ผลงานตีพิมพ์ ปี 2558

ปี 2558

บทความวิจัย/วิชาการวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2558

ที่

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียนบทความ

ชื่อวารสาร ฉบับที่ หน้า

1

การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสำหรับแรงงานไร้ฝีมือในราชอาณาจักรกัมพูชา

น.ส.โสมานิต้า เคียง

รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล

วารสารครุศาสตร์ ฉบับพิเศษปีที่ 42

กันยายน 2557 หน้า 1-17

2

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจต่อการเสพยาเสพติดของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดซ้ำ

น.ส.เมธปิยา  เกิดผล แตงรัตนา

ผศ.ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา

อ.ดร.วิรุฬห์  นิลโมจน์

วารสารครุศาสตร์ ฉบับพิเศษปีที่ 42

กันยายน 2557 หน้า 48-62

3

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถานศึกษา : การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

นางจิตตวดี  ทองทั่ว

ผศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา

อ.ดร.มณฑล  สิบหมื่นเปี่ยม

วารสารครุศาสตร์ ฉบับพิเศษปีที่ 42

กันยายน 2557 หน้า 63-75

4

การประยุกต์การละเล่นพื้นบ้านไทยในการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

นายประศักดิ์  สันติภาพ

อ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล

รศ.ดร.เกียรติวรรณ  อมาตยกุล

วารสารครุศาสตร์ ฉบับพิเศษปีที่ 42

กันยายน 2557 หน้า 76-91

 

5

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

น.ส.หงษ์ฟ้า  ธีรวงศ์นุกูล

รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล

อ.ดร.ยิ่ง  กีรติบูรณะ

วารสารครุศาสตร์ ฉบับพิเศษปีที่ 42

กันยายน 2557 หน้า 92-109

 

6

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสำหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน

น.ส.ขนิษฐา  วิทยานนท์

ผศ.ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา

อ.ดร.ภัทรพล  มหาขันธ์

วารสารครุศาสตร์ ฉบับพิเศษปีที่ 42

กันยายน 2557 หน้า 110-127

7

กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ

ดร.กนกวรรณ  ศุภสิริโรจน์

ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห

 

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4

(ตุลาคม -ธันวาคม 2557) หน้า 1-14

 

8

การนำเสนอกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล

น.ส.เกวลิน  วิรัชนิดากุล

ผศ.ดร.มนัสวาสน์  โกวิทยา

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4

(ตุลาคม -ธันวาคม 2557) หน้า 15-30

9

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รศ.ดร.จินตนา  สรายุทธพิทักษ์

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4

(ตุลาคม -ธันวาคม 2557) หน้า 43-62

10

การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สอาดลักษณ์  จงคล้ายกลาง

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4

(ตุลาคม -ธันวาคม 2557) หน้า 78-92

11

การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน

อ.ดร.สุภัค  โอฬาพิริยกุล

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4

(ตุลาคม -ธันวาคม 2557) หน้า 78-92

12

รูปแบบการบริหารวิชาการสำหรับโรงเรียนอนุบาล

อ.ดร.สุภัค  โอฬาพิริยกุล

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4

(ตุลาคม -ธันวาคม 2557) หน้า 123-134

13

อิทธิพลของค่าตั้งต้นและอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อประสิทธิภาพในตนที่มีต่อคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคของนิสิตนักศึกษา

อ.ดร.ถมรัตน์  ศิริภาพ

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4

(ตุลาคม -ธันวาคม 2557) หน้า 303-318

14

การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือรวมพลังระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชุมชนเขตปทุมวัน

รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล

ผศ.ดร.กมลวรรณ  ตังธนกานนท์

อ.ดร.ปิยวรรณ  ตังธนกานนท์

ผศ.สุดประนอม  สมันตเวคิน

รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ

อ.ชูพงศ์  ปัญจมะวัต

ผศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา

น.ส.พรภัส  การะเกตุ

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4

(ตุลาคม -ธันวาคม 2557) หน้า 341-362

15

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบโดยการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ

อ.ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

รศ.ดร.โชติกา  ภาษีผล

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1

(มกราคม-มีนาคม 2558) หน้า 1-18

16

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษ ที่ 21

น.ส.เบญญาภา  คงมาลัย

อ.ดร.ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1

(มกราคม-มีนาคม 2558) หน้า 34-47

17

ผลของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวคิดพัฒนาด้านจิตตพิสัยที่มีต่อเจตคติด้านสุขภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

น.ส.ปาริฉัตร  ทองเนื้อแข็ง

รศ.ดร.จินตนา  สรายุทธพิทักษ์

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1

(มกราคม-มีนาคม 2558) หน้า 48-62

18

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใช้กิจกรรมการบริการสังคมที่มีต่อมโนทัศน์และพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

น.ส.ภาสุดา  ภาคาผล

ผศ.ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1

(มกราคม-มีนาคม 2558) หน้า 80-98

19

ผลของการใช้กิจกรรมลดอคติตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาที่มีต่อเจตคติความเข้าใจในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

น.ส.ภาสุดา  ภาคาผล

ผศ.ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2558)

หน้า 139-154

20

การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สะท้อนข้อมูลย้อนกลับในการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.ดร.โชติกา  ภาษีผล

ผศ.ดร.ประกอบ  กรณีกิจ

อ.พิทักษ์  โสตถยาคม

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 28

ฉบับที่ 1 (มกราคม -เมษายน 2558)

21

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคที่ ในนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน

นายณัฐวุฒิ ฉิมมา,

รศ.ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

หน้า 11-24

22

การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ หลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

อ.ดร.ผจงสุข  เนียมประดิษฐ์

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์

อ.ดร.อัจฉรา  ไชยูปถัมภ์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

หน้า 25-44

23

การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย

พระมหาสนอง จำนิล

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์

อ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

หน้า 47-62

24

กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกกระทรวงสาธารณสุข

นางรัตติยา  ฤทธิรงค์

อ.ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

หน้า 63-79

25

เรือนไทย: อัตลักษณ์แห่งภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางอัธยานันท์  จิตรโรจนรักษ์

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  ทับพร

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

หน้า 80-97

26

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนของนักเรียนมัธยมศึกษา

นายศิรเมศร์  ศิริศักดิ์ธนากุล

ผศ.ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

หน้า 98-111

27

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เรื่องเล่าจากประสบการณ์

พ.ท.หญิง ดร.อภิญญา  อินทรรัตน์

รศ.ดร.วรรณี  แกมเกตุ

ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

หน้า 123-140

28

การสังเกตการสอนในชั้นเรียน: การศึกษาด้วยตนเองของนักการครุศึกษาด้านภาษาในการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รศ.ดร.สุมาลี  ชิโนกุล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2558)

หน้า 1-22

29

การสังเกตอย่างใคร่ครวญในฐานะเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการไตร่ตรองตนเองของนิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2558)

หน้า 23-38

30

การผสมผสานการเรียนรู้และการศึกษานอกระบบในสภาพเงื่อนไขของระบบโรงเรียนปกติ

ผศ.ดร.วีรฉัตร์  สุปัญโญ

รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล

ผศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา

ผศ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2558)

หน้า 39-49

31

ครุศึกษาไทยเพื่ออนาคต: โอกาสและความท้าทาย

อ.ดร.จุฑารัตน์  วิบูลผล

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2558)

หน้า 50-64

32

5 Ts กับความสำเร็จด้านครุศึกษาของประเทศฟินแลนด์

อ.ดร.ภาวิณี  โสธายะเพ็ชร

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2558)

หน้า 65-81

33

การเรียนรู้ด้วยการสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพสำหรับนิสิตศิลปศึกษา

อ.ดร.ขนบพร  วัฒนสุขชัย แสงวณิช

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2558)

หน้า 119-131

 

 

 

 

 

บทความวิจัย/วิชาการวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปี 2558

ที่

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียนบทความ

ชื่อวารสาร ฉบับที่ หน้า

1

A survey of pre-service teachers’ acceptance of technology in Thailand  

Teo, Timothy

Khlaisang, Jintavee

Thammetar, Thapanee

Satiman, Anirut

Sunphakitjumnong, Kobkul

Asia Pacific Education Review

Volume 15, Issue 4, December 2014, pp.609-616

DOI: 10.1007/s12564-014-9348-3

2

Exploring E-learning acceptance among University students in Thailand : A National Survey

Teo, Timothy

Ruangrit, Nammon

Khlaisang, Jintavee

Thammetar, Thapanee

Sunphakitjumnong, Kobkul

Journal of Education Computing Research

Volume: 50 Issue: 4 Pages: 489-506

DOI: 10.2190/EC.50.4.c Published: 2014

3

The Transformative Learning and Critical Reflection Approach to Sustain Self-care Program for Chronically Ill Persons in Philanthropic Primary Health Care Unit 

Prasak  Santiparp

Suwithida  Charungkiatkul

Kiatiwan  Amatayakul

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 152, 7 October 2014, Pages 725-733

4

The Elements of a Learning Model to Enhance Service Mind of Thai Police Officer

Saracha  Chatthong

Manaswas  Kovitaya

Mingkwan  Kongjaroen

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 152, 7 October 2014, Pages 880-888

5

The Main Components of a Non-formal Education Program Using Neo-humanist Moral Principles to Enhance Ethics in Caring the Elderly for the Foreseen Aging Society

Natchanan Werakul

Worarat Pathumcharoenwattana

Kiatiwan  Amatayakul

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 152, 7 October 2014, Pages 903-910

6

A Non-formal Education Program to Enhance Drug Abuse Resilience Quotient of Youth At-risk of Drug Relapse: The Approaching of the Transformative Learning Theory and the Cognitive Behavioral Modification

Methpiya  Kerdphol Thangrattana

Worarat  Pathumcharoenwattana

Wirun  Ninlamot

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 152, 7 October 2014, Pages 916-124

7

The Main Elements of a Transformative Learning Process to Enhance Authentic Self-esteem of Male Violent Juvenile Delinquents: A Systematic Review Study

Metasit  Meesuaisinta

Wirathep Pathumcharoenwattana

Pannee Boonprakob

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 152, 7 October 2014, Pages 925-930

8

Effect of group-level positive psychological capital on group effectiveness of Thai students

Vitanya  Vanno

Wannee  Kaemkate

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 171, Pages 1309-1314 (16 January 2015)

9

Research and development to classroom action research process to enhance school learning

Nipaporn  Kunlasomboon

Suwimon  Wongwanich

Siriparn  Suwarnmonkha

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 171, Pages 1315-1324 (16 January 2015)

10

Development of the Engaged learning in reading research aeticles measure

Sareeya  Chotitham

Suwimon  Wongwanich

Nonglak  Wiratchai

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 171, Pages 1325-1329 (16 January 2015)

11

Confirmatory Factor Analysis of a Scale Measuring Creative Self-efficacy of Undergraduate Students

Pattarajitra  Sangsuk

Thomrat  Siriparp

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 171, Pages 1340-1344 (16 January 2015)

12

Development of the classroom climate measurement model

Kanit  Sriklaub

Suwimon  Wongwanich

Nonglak  Wiratchai

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 171, Pages 1353-1359 (16 January 2015)

13

Examining Self-efficacy and Achievement in an Educational Research Course

Thomrat  Siriparp

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 171, Pages 1360-1364 (16 January 2015)

14

Policy delivery strategies for education reform : A formative research and development

Suwimon  Wongwanich

Chayut  Piromsombat

Piyapong  Khaikleng

Kanit  Sriklaub

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 171, Pages 1365-1372 (16 January 2015)

15

State Problems and Guidelines for Solving Problems in Implementing Student Portfolio Assessment in Elementary Schools in Thailand

Kamonwan  Tangdhanakanond

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 171, Pages 1381-1387 (16 January 2015)

16

Developing self-efficacy and motivation to be a teacher scale, Thai version

Natthapol  Jaengaksorn

Auyporn  Ruengtrakul

Chayut  Piromsombat

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 171, Pages 1388-1394 (16 January 2015)

17

A Training module for evaluation capacity building of a health support organisation in Thailand

Piyapong  Khaikleng

Suwimon  Wongwanich

Kanit  Sriklaub

Haruthai  Ajpru

Sudpranorm  Smuntavekin

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 171, Pages 1395-1399 (16 January 2015)

18

Cultural Learning Processes through Local Wisdom : A Case Study on Adult and Lifelong Learning in Thailand

Archanya  Ratana-Ubol

John A Henschke

International Journal of Adult Vocational Education and Technology (IJAVET) pp.41-60

DOI: 10.4018/ijavet.2015040104

19

E-Learning system to enhance cognitive skills for learners in higher education

Noawanit  Songkram

Jintavee Khlaisang

Bundit  Puthasarance

Maneerat Likhitdamrongkiat

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 667-673

20

E-learning system in Virtual Learning environment to develop creative thinking for learners in higher education

Noawanit  Songkram

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 674-679

21

Research-based guidelines for evaluating educational service website : case study of Thailand cyber university project

Jintavee  Khlaisang

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 751-758

22

E-learning system in blended learning environment to enhance cognitive skills for learners in Higher education

Jintavee  Khlaisang

Maneerat  Likhitdamrongkiat

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 759-767

23

E-Learning system in virtual learning environment to enhance cognitive skills for learners in higher education

Noawanit  Songkram

Bundit  Puthaseranee

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 776-782

24

Development of Learning Outcome Based E-Portfolio Model Emphasizing on Cognitive Skills in Pedagogical Blended E-Learning Environment for Undergraduate Students at Faculty of Education, Chulalongkorn University

Prakob  Koraneekij

Jintavee  Khlaisang

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 805-813

25

Research Synthesis of Research-Based Learning for Education in Thailand

Sanit  Srikoon

Tassanee  Bunterm

Jakkrit  Samranjai

Jintanaporn  Wattanathorn

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 913-917

26

Work-based blended learning and technological scaffolding system to enhance communication skills for caregivers under Local Administrative Organization, Ministry of Interior, Thailand (Part I)

Ua-aree Janthon

Noawanit  Songkram

Prakob  Koraneekij

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 984-991

27

Teacher competency development : Teaching with tablet technology through Classroom Innovative Action Research (CIAR) coaching process

Jaitip  Na Songkhla

Siridej  Sujiva

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 992-999

28

Self-reflection with critical friends and multisource feedback via online socail media for students' oral presentation and self-esteem

Pattapee  Malisuwan

Jaitip  Na Songkhla

Siridej  Sujiva

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 1021-1025

29

Strategies of information communication and technology integration by benchmarking for primary school in Catholic (Layman) School Administration Club Bangkok Arch Diocase for students' 21st century skill

Chavalee  Sakuliampaiboon

Jaitip Na Songkram

Siridej  Sujiva

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 1026-1030

30

An argument performance task in a virtual classroom for enhancing graduate students' analytical reasoning

Pattaraporn  Amornchai

Jaitip  Na Songkhla

Siridej  Sujiva

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 1031-1035

31

Online collaboration model using systems thinking to enhance leadship of agricultural undergraduate students: the conceptual model

Nutt  Samanakoopt

Noawanit  Songkram

Pichai  Thongdeelert

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 1085-1089

32

Development and validation of the information literacy assessment in connectivism learning environment for undergraduate students

Kulachai  Kultawanich

Prakob  Koraneekij

Jaitip  Na Songkhla

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 1386-1390

33

Development of e-portfolio management system towards Thai qualifications framework for higher education

Prakob  Koraneekij

Jintavee  Khlaisang

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 1386-1390

34

Development pf e-portfolio management system towards Thai qualifications framework for higher education

Prakob  Koraneekij

Jintavee  Khlaisang

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 1420-1427

35

Development of an instructional learning object design model for tablets using game-based learning with scaffolding to enhance mathematical concepts for mathematic learning disability students

Suwit  Waiyakoon

Jintavee  Khlaisang

Prakob  Koraneekij

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 1489-1496

36

Development of a model of Thai literature hypermedia electronic books with social media based on the reader-response theory to enhance reading comprehension of elementary school students

Jitlada  Kumnuansin

Jintavee  Khlaisang

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 1700-1706

37

The development of an activity -based learning model using educational mobile application to enhance discipline of elementary school students

Sasitorn  Lijanporn

Jintavee Khlaisang

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 1707-1712

38

Development of the open educational rajabhat university students resources using service learning to enhance public consciousness and creative problem solving

Poggade Chanayatha

Jaitip  Na Songkhla

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 1776-1982

39

Factors affecting creative problem solving in the blended learning environment : a review of the literature

Samoekan  Sophonhiranraka

Praweenya Suwarnnatthachoteb

Sungworn  Ngudgratokec

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 2130-2136

40

A Proposed model of Problem-based learning on social media in cooperation with searching technoque to enhance critical thinking of undergraduate students

Surasak  Sinprakob

Noawanit  Songkram

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 2027-2030

41

Open educational resources development model for an inquiring cultural skill of higher education students

Ophat  Kaosaiyaporn

Jaitip  Na Songkhla

Lalida  Boonthong

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 2131-2035

42

A development of Blended information literacy learning web for thai high school students

Rattama  Rattanawogsa

Prakob  Koraneekij

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 2693-2699

43

Form vision to action-a strategic planning process model for open educational resources

Chen, Shu-Hsiang

Jaitip  Na Songkhla

An, J Donaldson

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 174 (2015) 3707-3714

44

Open Educational Resources : Pedagogical Perspectives of Asia-Europe Scholars in e-learning for Lifelong Learning in Ubiquitous Society: e-ASEM Collaborative Research Paper.

Jaitip  Na Songkhla

Shu-Hsiang Ava

Rita Birzina

Karanam Pushpanadhan

Anjali Khirwadkar

Joroslava Kovacova

Gabor  Szudi

Alena Pistovcakova

Lina  Wang

Report KNOU (Korean National Open University)

press pp.146-160 ISBN 987-89-20-01384-3

45

Situational analysis of education for international understanding in Thailand

Chanita  Rukspollmuang

International Perspectives on Education and Society

Volume 26, 2015, Pages 215-242

46

A Comparative Analysis of the Efficacy of Differential Item Functioning Detection for Dichotomously Scored Items among Logistic Regression, SIBTEST and Raschtree Methods

Supa Apinyapibal 

Nuttaporn Lawthong 

Sirichai Kanjanawasee 

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 21–25

47

A Proposed Model of Connectivism Learning Using Cloud-based Virtual Classroom to Enhance Information Literacy and Information Literacy Self-efficacy for Undergraduate Students

Kulachai Kultawanich

Prakob  Koraneekij

Jaitip  Na Songkhla

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 87–92

48

A Proposed Model of Knowledge Sharing to Develop Educational Computer Standardized Test in Higher Education

Chutiwat Suwatthipong 

Theeravadee Thangkabutra 

Nuttaporn Lawthong 

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 93–97

49

A study of Quality Assessment of Science Instructional Management in Thailand: An analysis of Differential Item Functioning and Test Functioning in Mixed format Tests

Panat Chanpleng 

Nuttaporn Lawthong 

Sungwon Ngudgratoke 

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 121–125

50

Development and Construct Validity of the Moral Sensitivity Scale in Thai Version

Kanitpan Tongsuebsai

Siridej  Sujiva

Nuttaporn Lawthong

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 718–722

51

Development and Preliminary Psychometric Properties of Teachers’ Organizational Citizenship Behavior Scale

Wanida Deepaen 

Shotiga Pasiphol 

Siridej  Sujiva

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 723–728

52

Development of 21st Century Skill Scales as Perceived by Students 

Namthip Ongardwanich 

Sirichai Kanjanawasee 

Chanatip Tuipae 

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 737–741

53

Development of a Mathematical Problem Solving Diagnostic Method: An Application of Bayesian Networks and Multidimensional item Respond Theory 

Pornpimol Youngchim 

Shotiga Pasiphol 

Siridej  Sujiva

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 742–747

54

Development of A Nursing Training Programs Evaluation: An Application of Alignment Concepts 

Pattaraporn Sukanjanaporn

Siridej  Sujiva

Shotiga Pasiphol

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 748–752

55

Development of an Appreciative Inquiry and Assessment Processes for Students’ Self-knowing and Self-Development 

Sirikorn Tosati 

Nuttaporn Lawthong 

Siripaarn Suwanmonkha 

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 753–758

56

Development of an English Communicative Competence Diagnostic Approach 

Kullaporn Poolsawad 

Sirichai Kanjanawasee 

Jirada Wudthayagorn 

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 759–763

57

Development of an English Speaking Skill Assessment Model for Grade 6 Students by Using Portfolio

Daruwan Srikaew 

Kamonwan Tangdhanakanond 

Sirichai Kanjanawasee 

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 764–768

58

Development of Cognitive Diagnostic Testing on Basic Arithmetic Operation 

Supranee Boora 

Shotiga Pasiphol 

Kamonwan Tangdhanakanond 

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 769–772

59

Development of Recruitment and Selection Process for Assistant Teachers using Multiple Approaches

Hatairat  Jiarakorn

Siridej  Sujiva

Chotiga  Pasiphol

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 783-787

60

Development of the CAS-PA Scale for Promoting Student Teachers’ Career Aspiration 

Usanee Lalitpasan 

Siripaarn Suwanmonka 

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 828–832

61

Future Impact of the Change of Status to the Autonomous University System of Faculty of Nursing

Khachee Pongsathonviboon 

Siridej  Sujiva

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 1152–1156

62

The Relationships among Authentic Leadership, Teachers’ Work Engagement, Academic Optimism and School Size as Moderator: A Conceptual Model

Dhirapat Kulophas 

Auyporn Ruengtrakul 

Suwimon  Wongwanich

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 2554–2558

63

The Scenario of the University of the Third Age Models for Lifelong Learning of the Thai Aging Groups

Archanya Ratana-Ubol

Suwithida Charungkaittikul

Ravee Sajjasophon

KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES,

Volume 036, Issue 1, January 2015- April 2015,

Pages 88-96ISSN: 0125-8370

64

Development of Interal Qulity Assurance Indicators of Faculty of Education in Combodia

Sokhom Chan

Sirichai  Kanjanawasee

Scholar, ISSN 1906-6406 Vol.7,No.2,2015

65

Teacher Training Process with a Teachers Network and Design-Based Approach to Enhance Teacher Competency in Educational Innovations and Information Technology

Piyanee  Chitcharoen

Jaitip  Na-Songkhla

Noawanit  Songkram

International Journal of Information and Education Technology

Vol.5 No.7 July 2015 pp.516-519

66

A Group Investigation Learning System for Open Educational Resources to Enhance Student Teachers’ Digital Literacy and Awareness in Information Ethics

Sukanya  Jongsermtrakoon

Jaitip  Na-Songkhla

International Journal of Information and Education Technology

Vol.5 No.10 October 2015 pp.783-788

67

The Comparison of Thai Qualification Framework for Higher Education and Capability Maturity Model Integration for Service

Paralee  Maneerat

Kanchi  Malaivongs

Jintavee  Khlaisang

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 182, 2 June 2015, Pages 225-231

68

The Analysis and Synthesis on Education Management for Readiness Preparation of Thai Workforce in Accounting for The ASEAN Community

Chularat  Jitpaisanwattana

Wirathep  Pathumcharoenwattana

Vikorn  Tantawutho

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 186,Pages 944-949

69

The Development of a Community Learning Model for Self-Management in Conserving Community Forests

Wasana  Techavijitsarn

Manawas  Kovitaya

Archana  Ratana-Ubol

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 87–92

70

Model Development for Strengthening Social Capital For Being A Sustainable Lifelong Learning Society

Chanaporn  Areekul

Archanya  Ratana-Ubol

Pan  Kimpeee

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 1613-1617

71

Virtual Field Trips with Inquiry learning and Critical Thinking Process : Learning Model to Enhance Students'Science Learning Outcomes

Jaemjan  Sriarunrasmee

Praweenya  Suwannathachote

Pimpan  Dachkupt

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 191, 2 June 2015, Pages 1721-1726