x

 

ที่มาของแหล่งทุน

ตามที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะครุศาสตร์ ได้จัดสรรเงินทุนจากเงินรายได้คณะครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของหน่วยงาน โครงการวิจัยทั่วไปไม่จำกัดหัวข้อ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับคณาจารย์รุ่นใหม่
และคณาจารย์ที่เริ่มต้นทำวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 เงินอุดหนุนการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
        1. โครงการวิจัยของหน่วยงาน โครงการละไม่เกิน 80,000 บาท
        2. โครงการวิจัยทั่วไปไม่จำกัดหัวข้อ โครงการละไม่เกิน 60,000 บาท
        3. โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการละไม่เกิน 40,000 บาท

 การจัดสรรเงินทุน จะจัดสรร ดังนี้
        1. เงินทุนดำเนินการวิจัย พิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการ โดยเน้นให้ผู้รับทุนดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
        2. ไม่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน โดยเน้นการให้คณาจารย์ได้ฝึกทักษะการทำวิจัย
            อย่างครบวงจรและมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ 
        3. เงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษา หากผู้วิจัยต้องการที่ปรึกษาในการทำงานวิจัยคณะครุศาสตร์ จะจัดสรรเงินสมนาคุณให้แก่
            อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการละไม่เกิน 3,000  บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์