x

ผลงานตีพิมพ์ ปี 2559

ปี 2559

บทความวิจัย/วิชาการวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2559

ที่

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียนบทความ

ชื่อวารสาร ฉบับที่ หน้า

1

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของตำรวจตระเวนชายแดน

น.ส.เกศรารัตน์  สิงห์คำ

ผศ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล

 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

หน้า 1-13

2

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

อ.ดร.ชัยยศ  เดชสุระ

อ.ดร.อรุณี  หงส์ศิริวัฒน์

 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

หน้า 14-28

3

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

น.ส.ณิชา  ฉิมทองดี

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

หน้า 29-44

4

การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำโขง

น.ส.ภัทร  ยืนยง

รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง

 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

หน้า 45-62

5

การนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นายวราธัช  ตันติวรวงศ์

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์

อ.ดร.ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

หน้า 63-78

6

การพัฒนาต้นแบบและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย

ผศ.ดร.รัฐพันธ์  กาญจนรังสรรค์

ผศ.ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

หน้า 79-93

7

กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

น.ส.ศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ

อ.ดร.วลัยพร  ศิริภิรมย์

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

หน้า 91-111

8

ผลของการใช้คำถามประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองและความรู้บูรณาการ TRACK ด้านการออกแบบสื่อดิจิทัลของนิสิตครู

ผศ.ดร.ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ

อ.ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์

 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

หน้า 129-145

9

ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อระบบการประเมินตนเองออนไลน์: กรณีศึกษาคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์

 

 

 

 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

หน้า 146-157

 

 

10

ครุศึกษาในประเทศฟินแลนด์

อ.ดร.ภาวิณี  โสธายะเพ็ชร์

 

 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

หน้า 174-185

 

 

 

 

 

บทความวิจัย/วิชาการวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปี 2559

ที่

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียนบทความ

ชื่อวารสาร ฉบับที่ หน้า

1

Virtual Field Trips with Inquiry Learning and Critical Thinking Process: A Learning and Critical Thinking Process: A Learning Model to Enhance Students' Science Learning Outcomes

Jaemjan  Sriarunrasmee

Praweenya  Suwannathachote

Pimpan  Dachakupt

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 197, Pages 1721-1726 (25 July 2015)
 

2

Development of indicators of learner's key competencies based on the basic education core curriculum

Boonsom  Srisakda

Siridej  Sujiva

Shotiga  Pasiphol

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, Pages 239-248 (5 February 2016)

3

Development of an Evaluation Capacity-builfing Program for Nurse Teachers in Students'Practicum

Natrachanee  Kamonratananun

Sirirdej  Sujiva

Kamonwan  Tangdhanakanond

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, Pages 344-353 (5 February 2016)

4

Indicators Development for Accreditation of Teacher Education Programs in Thailand

Chanicha  Chaiyaphumthanachok

Kamonwan  Tangdhanakanond

Siridej  Sujiva

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, Pages 430-434 (5 February 2016)

5

Development of Multidimensional Construct Map of Responsible Citizenship of Lower Secondary School Students

Mesa  Nuansri

Kamonwan  Tangdhanakanond

Shotiga  Pasiphol

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, Pages 537-543 (5 February 2016)
 

6

The Development of diagnostic test esing the attribute hierachy method

Prathana  Phonapichat

Suwimon  Wongwanich

Siridej  Sujiva

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, Pages 594-597 (5 February 2016)

7

The State of Teachers'Educational Data Use in Thailand

Kulratee  Phanchalaem

Siridej  Sujiva

Kamonwan  Tangdhanakanond

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, Pages 638-642 (5 February 2016)

 

8

A Development of The 3PL MMM-IRT Model for Identifying Latent Class

Pattaraporn Jensuttiwetchakul

Sirichai  Kanjanawasee

Sungworn Ngudgratoke

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, Pages 719-728 (5 February 2016)

9

Student factoes affecting latent transition of mathematics achievement measuring from latent transition analysis with a mixture item response theory measurement model

Korawan  Suengtrakul

Sirichai  Kanjanawasee

Nonglak  Wiratchai

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, Pages 729-737 (5 February 2016)

10

Computerized Adaptive Testing with Reflective Feedback : A Conceptual Framework

Nhabhat  Chaimongkol

Shotiga  Pasiphol

Sirichai  Kanjanawasee

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, Pages 806-812 (5 February 2016)

11

Testing Measurement Invariance of Quality Rating Causal Models in Tutorial-Based Assessment

Sukolrat  Ingchatcharoen

Kamonwan  Tangdhanakanond

Shotiga  Pasiphol

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, Pages 867-877 (5 February 2016)

12

Development of evaluation standards for professional experiential trainning of student teachers

Watcharapron  Khuanwang

Nuttaporn  Lawthong

Sirirpaarn  Suwanmonkha

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, Pages 878-886 (5 February 2016)