x

 

ที่มาของแหล่งทุน

ตามที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์
ได้จัดสรรเงินทุนจากเงินรายได้คณะครุศาสตร์เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของหน่วยงาน 
โครงการวิจัยทั่วไปไม่จำกัดหัวข้อ และโครงการวิจัยในชั้นเรียน เป็นเงินจำนวน 520,000 บาท 
(ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับคณาจารย์รุ่นใหม่และคณาจารย์ที่เริ่มต้นทำวิจัย โดยเงินอุดหนุนการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. โครงการวิจัยของหน่วยงาน  โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท
2. โครงการวิจัยทั่วไปไม่จำกัดหัวข้อ  โครงการละไม่เกิน 80,000 บาท
3. โครงการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการละไม่เกิน 40,000 บาท
           ทั้งนี้การจัดสรรเงินทุน จะจัดสรร ดังนี้
(1) เงินทุนดำเนินการวิจัย พิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการ
(2) ไม่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่น
     โดยเน้นการให้คณาจารย์ได้ฝึกทักษะการทำวิจัยอย่างครบวงจรและมี     
     ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ 
(3) เงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษา หากผู้วิจัยต้องการที่ปรึกษาในการ
     ทำงานวิจัยคณะครุศาสตร์ จะจัดสรรเงินสมนาคุณให้แก่อาจารย์
     ที่ปรึกษาโครงการละไม่เกิน 3,000  บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์