x

หน้าแรก

  • คณะครุศาสตร์
    Faculty of Education
    "ความเรืองปัญญาและคุณธรรม"
    คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์
    ครูสร้างคน คนสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครู

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

THE World University Rankings 2020

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาของ THE (Times Higher Education) World University Rankings 2020 by subject: Education คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้อันดับ 126-150 ของโลกและอันดับ 1 ของประเทศ โดยองค์ประกอบสำหรับการพิจารณาจัดอันดับ ได้แก่
1) Teaching
2) Research
3) Citations (คณะครุศาสตร์ ได้ถึง 76.2)
4) International Outlook และ
5) Industrial Income

QS World University Rankings 2020

ผลการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2020 จัดให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอันดับ 1 ของประเทศและอันดับที่ 247 ของโลก สำหรับผลการจัดอันดับรายสาขา สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันเดียวของประเทศไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลกของ QS World University Rankings 2020 โดยอยู่ในอันดับที่ 251 - 300 ของโลก  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1) Academic reputation (ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย)

2) Employer reputation (ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย)

3) Student-to-faculty ratio (สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา)

4) Citations per faculty (สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์)

5) International faculty ratio and international student ratio (สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ และ สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ)

ซึ่งจากการจัดอันดับทั้ง THE (Times Higher Education) World University Rankings 2020 และ QS World University Rankings 2020 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นสถาบันเดียวของประเทศไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลก

รับสมัครนิสิตใหม่

 

ข่าวสาร

 

เรื่องเด่น