x

หน้าแรก

  • คณะครุศาสตร์
    Faculty of Education
    "ความเรืองปัญญาและคุณธรรม"
    คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์

 

สถาบันผลิตครูและนักการศึกษาชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศ* มุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ  อาทิ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ธุรกิจศึกษา ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) ในระดับปริญญาโทด้วย

*จัดอันดับโดย The QS World University Rankings ประจำปี พ.ศ. 2559 เฉพาะในสาขาวิชาการศึกษา

 

เรื่องเด่น