x
Submitted by CUEDU_ES on 12 July 2021
  - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
  - คู่มือนิสิตปริญญาตรี 2564
  - ปฎิทินการศึกษา 2564 (จท90 ระบบทวิภาค) 
  - กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียน
  - กำหนดการวันเปิด-ปิด ภาคการศึกษา 
  - รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 แยกตามอาจารย์ที่ปรึกษา 
1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยผศ.ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์
2. วิชาเอกประถมศึกษา1) ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า    2) ผศ.ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร
3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์
4. วิชาเอกฟิสิกส์อ.ดร.อัศวนนทปกรณ์ ธเนศวีรภัทร
5. วิชาเอกเคมีผศ.ดร.ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์
6. วิชาเอกชีววิทยาผศ.ดร.สกลรัชต์ แก้วดี
7. วิชาเอกคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
8. วิชาเอกภาษาไทยผศ.ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณ
9. วิชาเอกภาษาอังกฤษผศ.ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล
10. วิชาเอกสังคมศึกษาผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
11. วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษาอ.ดร.วริศ วงษ์พิพิธ
12. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
13. วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษารศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
14. วิชาเอกศิลปศึกษา1) ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ    2) อ.ดร.สริตา เจือศรีกุล
15. สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย / เครื่องมือเอกดนตรีสากลผศ.ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน   /   อ.ดร.ชิตพงษ์ ตรีมาศ
16. วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน1) ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา    2) อ.ดร.กชวร จุ๋ยมณี
17. วิชาเอกธุรกิจศึกษาผศ.ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์
18. วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว1) ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ    2) อ.ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์
19. วิชาเอกการศึกษาพิเศษผศ.ดุสิดา ทินมาลา
  - ตารางสอน
1. รายวิชาบังคับคณะ
2. รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ
3. รายวิชาศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
5. วิชาเอกประถมศึกษา
6. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป / วิชาเอกฟิสิกส์ / วิชาเอกเคมี / วิชาเอกชีววิทยา / วิชาเอกคณิตศาสตร์
7. วิชาเอกภาษาไทย / วิชาเอกภาษาอังกฤษ / วิชาเอกสังคมศึกษา
8. วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา
9. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา / วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา 
10. วิชาเอกศิลปศึกษา
11. สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย / เครื่องมือเอกดนตรีสากล
12. วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน
13. วิชาเอกธุรกิจศึกษา
14. วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว  /  วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
 - การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่   
 - กิจกรรมเสริมความเป็นครู