x

พันธกิจ

 

1.     สร้างบัณฑิตครูและนักการศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะที่ทันสมัย จิตสาธารณะและความเป็นผู้นำ

2.     สร้างองค์ความรู้ ผลวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาที่มีผลกระทบสูง

3.     เสริมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ ทุกด้านและการเป็นแบบอย่างโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูชั้นนำของประเทศ

4.     พัฒนาระบบการบริหารที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานโดยเน้นการมีส่วนร่วมและ ความเป็นธรรมาภิบาล

5.     ยกระดับคุณภาพครูของประเทศด้วยกลไกชุมชนการเรียนรู้และโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

6.     ชี้นำและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมืองไทย

7.     ชี้นำและเป็นที่พึ่งทางการศึกษาให้กับประเทศ ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงการปฏิบัติในห้องเรียนสู่การพัฒนาสังคมการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน