x
Submitted by CUEDU_SP on 14 September 2020

 

        เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ Balcony Courtyard Services Apartment อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ การทบทวนและร่างแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 ผู้ร่วมสัมมนานำโดย คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสนับสนุนการสัมมนา

        วัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะครุศาสตร์ รวมถึงการทบทวนและร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566 พร้อมทั้งจัดทำกระบวนการรับฟังข้อมูลจากผู้เรียนสำหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ และเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถของบุคลากรในด้านการวิจัย