x

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 2-3 
          คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเยาวชนแกนนำสภานักเรียนในโครงการ "Way for Dream" ของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดปัตตานี และได้ให้เกียรติบรรยายถึงประวัติ
ความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน แนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต รวมถึงได้เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ
การศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมหนังสือ ตำรา วิทยานิพนธ์ รวมถึงพื้นที่ Co working space สำหรับนิสิต โอกาสนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
(นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) และหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (นายดิษฐพงศ์ ศิลประเสริฐ) ร่วมให้การต้อนรับ