x
Submitted by CUEDU_PR on 23 June 2021

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ วัดยานนาวา ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยคนปัจจุบัน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี มณีเนตร) , อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร) และที่ปรึกษากรรมการศูนย์ฯ (รองศาสตราจารย์ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา และรองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร บัณฑิตยานนท์) ร่วมในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ มอบจิตเป็นครูอาสากับสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังครารามราชวรวิหาร

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย จึงจัดตั้งโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๒๗ นับแต่เริ่มต้น กระทั่งปัจจุบันนับเป็น รุ่นที่ ๓๗ พร้อมกันก็ได้พัฒนาส่งเสริมยกระดับขึ้นเป็นศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ โดยคัดเลือก “ครู” เพื่อไปทำหน้าที่ ครูอาสาสมัครของโครงการ ฯ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ครูภาคฤดูร้อนปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา ๓ เดือน และครูประจำการ ๑ ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ตามเทศกาลและประเพณีแบบไทยเป็นระยะเวลา ๑ ปี คัดเลือกทดสอบจากนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งบุคลากรสมทบจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการศึกกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีครูอาสาสมัครร่วมเดินทางไปวัดต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์จำนวนกว่า ๘๐ คน

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เริ่มตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการไปปฏิบัติหน้าที่ของครูอาสาสมัครเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ปี ๒๕๖๔ นี้ ยังคงมีวัดไทยในสหรัฐอเมริกา จำนวน ๖ วัดยืนยันขอให้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งครูประจำการ ๑ ปี ไปปฏิบัติหน้ำที่เช่นที่เคยเป็นมา จำนวน ๑๕ คน ได้แก่ ๑.วัดธัมมาราม ชิคาโก ๒.วัดซานฟราน ธัมมาราม ๓.วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ ๔.วัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน ๕.วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ และ ๖. วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ บอสตัน

ศูนย์ส่งเสริมการสอน ฯ มุ่งหวังที่จะจัดการฝึกอบรมครูอาสาสมัครโดยไม่เพียงแต่เสริมความพร้อมในเรื่อง ความสามารถทางการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ครูอาสาสมัครเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนาที่ต้องมีความสามารถสอนและปฏิบัติหน้าที่ในวัด รวมทั้งการเป็นผู้มีจิตอาสา เป็นผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุก และที่สำคัญคือเป็นผู้ร่วมส่งเสริมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลก