x
Submitted by CUEDU_PR on 15 September 2022

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดงานฉายภาพยนตร์สารคดีสั้น จากหลักสูตรการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล สำหรับครู บุคลากรสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป ภายใต้การสนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นตัวแทนกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างทีมวิทยากรโดย Leslie James Oliver คุณสุเทพ ตันนิรัตน์ ซึ่งเป็นผู้กำกับที่มากด้วยประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์สารคดี กับผู้เข้าร่วมงานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานและมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยรางวัลอันดับที่ 1 ได้แก่ เรื่อง ลูกชาวนา โดย นายไตรทิพย์ แย้มผล และรางวัลอันดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง Tsukune โดย นางสาวนิศานาถ ไทรทองคำ และนางสาวกัลยรัตน์ ธีรกฤตยากร และเรื่อง บ้าน 101 โดย นายชีวิน วันแอเลาะห์