x
Submitted by CUEDU_PR on 4 October 2022

"นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และนิสิตครุศิลป์ เข้ารับรางวัลนักเรียนและนักศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2564"

.

ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธนากร วงสุริยะ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ประกอบด้วยนางสาวธันยนันท์ พูนบันดาลสิน และนางสาวจ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ ในโอกาสการเข้ารับรางวัลนักเรียนและนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัล ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

.

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา โดยคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่นจากสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา ที่สมควรได้รับรางวัล 196 คน และรางวัลประเภทสถานศึกษา ประกอบด้วยระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ โดยคัดเลือกจากสถานศึกษาทุกระดับที่จัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานดีเด่นของแต่ละปีการศึกษาทั่วประเทศ ในปีนี้มีสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัล 125 แห่ง และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี จำนวน 13 แห่ง