x
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 6 ฝ่ายบริหาร

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330

      02-218-2565 ต่อ 6340-3

      02-218-2433

     cuedu.sp@gmail.com