x

            กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตโปรแกรมเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 825 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการชี้แจงการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและการวิจัยและแนวทางในการทำปริญญานิพนธ์ โดย รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ โดยผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.อัศวนนทปกรณ์  ธเนศวีรภัทร) 
            ในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นมากกว่าหลักสูตรปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย