x

ประวัติเว็บไซต์คณะ

ประวัติความเป็นมาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 จัดทำขึ้นและดูแลโดย ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร์ แสงสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมีศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นคณบดีในขณะนั้น บริหารจัดการเว็บไซต์โดยนายชลพรรธน์ ธนะพัฒน์ดำรงค์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่า www.edu.chula.ac.th

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์สาขา ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์ของภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะอีกหลายเว็บไซต์ ซึ่งสามารถดูได้จาก เว็บไซต์หลักของคณะฯ แล้วเข้าไปที่เมนู ภาควิชา/หน่วยงาน


ภาพตัวอย่างเว็บไซต์คณะ เวอร์ชั่น 1 ปี พ.ศ. 2540

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548-2549 ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ ให้ดูทันสมัย มีสีสันมากขึ้น โดยนางสาวสุรภรณ์ คล้ายวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ในช่วง 2 ปีนี้ด้วย


ภาพตัวอย่างเว็บไซต์คณะ เวอร์ชั่น 2 ปี พ.ศ. 2548


ภาพตัวอย่างเว็บไซต์คณะ เวอร์ชั่น 3 ปี พ.ศ. 2549

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 (เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:00 น.) ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่โดยนำเอาระบบ Portal System เขัามาใช้ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาในขณะนั้น และบริหารจัดการเว็บไซต์โดยนายชลพรรธน์ ธนะพัฒน์ดำรงค์ ย้ายมาสังกัดศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา จนถึงปัจจุบัน


ภาพตัวอย่างเว็บไซต์คณะ เวอร์ชั่น 4 ปี พ.ศ. 2552

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 (เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยพัฒนาระบบ Portal System ขึ้นมาใหม่ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาในขณะนั้น


ภาพตัวอย่างเว็บไซต์คณะ เวอร์ชั่น 5 ปี พ.ศ. 2558

และล่าสุด ในปี พ.ศ. 2562 (เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:40 น.) ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์คณะอีกครั้ง โดยพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ ให้ทั้งเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์สาขา มีรูปแบบโครงสร้างเว็บ (Theme) ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการนำของคณะกรรมการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Digital Intelligent Proprietary) มีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ (คณบดีคนปัจจุบัน) เป็นประธาน


ภาพตัวอย่างเว็บไซต์คณะ เวอร์ชั่น 6 ปี พ.ศ. 2562 (ล่าสุด)