x

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพการทำงาน บุคลากรมีความสุข

พันธกิจ

1. มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารและข้อมูลบุคคลให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ค่านิยม

ผลงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุข องค์กรประสบความสำเร็จ