x
Submitted by CUEDU_ES on 29 January 2020

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

---> กำหนดการ
---> สมัครเข้าศึกษา

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิต
ในเวลานอกเวลาในเวลานอกเวลา
หลักสูตรและการสอน
    หลักสูตรและการสอนXXXX
    การศึกษาปฐมวัยXXXX
    ประถมศึกษาXX  
    การสอนภาษาไทยX   
    การศึกษาคณิตศาสตร์X   
    การศึกษาวิทยาศาสตร์X   
    สุขศึกษาและพลศึกษาXXXX
    การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
    (นานาชาติ)
X   
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
    ศิลปศึกษาX X 
    ดนตรีศึกษาX   
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
    พัฒนศึกษาX XX
    บริหารการศึกษาXXXX
    อุดมศึกษาX XX
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
    วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษาX X 
    การวัดและประเมินผลการศึกษาX   
    สถิติและสารสนเทศการศึกษาX   
    จิตวิทยาการศึกษาX   
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาXXXX
การศึกษาตลอดชีวิต
    การศึกษานอกระบบโรงเรียนX XX