x

https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user18/banner/banner-62%20(muaz).jpg

https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user18/picture/pic-su.jpg

ชื่อสกุล นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์

 Mrs.Sumamarn Rattana aksornsin

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 เบอร์โทร 02-2182565 ต่อ 6704

 อีเมล์ Sumamarn.V@chula.ac.th

https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user18/picture/pong2.jpg

ชื่อสกุล นางปิยนาถ ลำน้ำ

Mrs.Piyanart Lamnam

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและวิรัชกิจ

เบอร์โทร 02-2182565 ต่อ 6001, 6731

อีเมล์ piyanart.p@chula.ac.th

https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user18/picture/noon.jpg

ชื่อสกุล นางวรรณนภา จันทร์เอียม

Mrs.Wannapha Phuangsuk

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

(หัวหน้ารับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา)

เบอร์โทร 02-2182565 ต่อ 6737

อีเมล์ noon.wannapha@gmail.com

https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user18/picture/nok2_0.jpg

ชื่อสกุล นางสาวพิมพ์ชนก บัวขาว

Miss Pimchnok Buakhao

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทร 02-2182565 ต่อ 6734

อีเมล์ pimchnok.bk@gmail.com