x
Submitted by CUEDU_SP on 3 August 2021

 

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะครุศาสตร์ได้ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ ในการตรวจประเมิน (Pre-audit) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting นำโดย ท่านคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้าภารกิจ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน

          วัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน (Pre-audit) ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมแก่คณะครุศาสตร์สำหรับการตรวจประเมินจริง โดยมีการตรวจประเมินจากเอกสารต่าง ๆ การสัมภาษณ์คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ หัวหน้าฝ่าย พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ รวมถึงการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มภารกิจ ทั้งในด้านกิจการนิสิต ด้านวิจัย ด้านการจัดการความรู้ และด้านการพัฒนาบุคลากร