x
Submitted by CUEDU_ES on 11 May 2022
✨ประชาสัมพันธ์✨
📌คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
✨TCAS รอบที่ 3 Admission จำนวน 325 คน ⚡️⚡️
📌สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com
ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2565
📌สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.admissions.chula.ac.th/tcas3.html
✨✨จำนวนการรับTcas รอบที่ 3 เป็นจำนวนที่ปรับเพิ่มจากการรับไม่เต็มจำนวนของTcas รอบที่ 1-2 ทั้งนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์โดยการเวียนครั้งที่ 23/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565✨✨