x
Submitted by CUEDU_PR on 27 November 2019

งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนเค้าก่อนใคร ***รับเพียง 400 ที่นั่งเท่านั้น
.
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการหัวข้อ Computational Thinking "CODING" เสริมสร้างทักษะการคิดของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ฝันไป หรือ ทำได้จริง.
.
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา และอดีต ผอ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

ดร.เขมวดี พงศานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคำนวณ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ดร.โชติมา หนูพริก
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สวก. สำหนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.)

อ.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการศึกษา
รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
จัดการสัมมนาโดยนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย