x
Submitted by CUEDU_ES on 13 July 2020

ตารางสอนสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

                             

                            ​​​- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

                            - คู่มือนิสิตปริญญาตรี 2563

                            - รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 แยกตามอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. รายวิชาบังคับของคณะ
2. รายวิชาศึกษาทั่วไป
3. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
4. วิชาเอกประถมศึกษา
5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
6. วิชาเอกฟิสิกส์
7. วิชาเอกเคมี
8. วิชาเอกชีววิทยา
9. วิชาเอกคณิตศาสตร์
10. วิชาเอกภาษาไทย
11. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
12. วิชาเอกสังคมศึกษา
13. วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา
14. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
15. วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา
16. วิชาเอกศิลปศึกษา
17. วิชาเอกการสอนดนตรีไทย
18. วิชาเอกการสอนดนตรีสากล
19. วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน
20. วิชาเอกธุรกิจศึกษา
21. วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
22. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ