x
Submitted by CUEDU_ES on 20 July 2020

✨ประกาศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท/เอก)

📌ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 แก่นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

📌นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสาร ตาม Qr Code หรือ Link : สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

https://drive.google.com/drive/folders/1pnPsy4P0rFnJxCN435A8XLVPa7PW1qOy

เพื่อเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปกรอกข้อมูลรับสมัครพร้อมอัพโหลดไฟล์ใบสมัครและเอกสารต่างๆ ใน Google Form ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 16.00 น.

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้ง Microsoft Word หรือ PDF นำมากรอกข้อมูล เพื่อ Upload ขึ้นใน Link Google Form ข้างต้น