x
Submitted by CUEDU_PR on 20 July 2020
หน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญทุกท่าน นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เวทีระดับชาติที่นำเสนอ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงแนวทางการป้องกัน บรรเทา และเยียวยาจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ โรคอุบัติใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 15