x
Submitted by CUEDU_PR on 6 August 2020
ดนตรีไทยเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ทั้งชาติ ปัจจุบันมีเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่สนใจดนตรีไทย พร้อมทำหน้าที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ให้สูญหายไปกับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก พณฤทธิ์ โกมลสิงห์ และปฏิพล แซ่ลี้ สองนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นแบบอย่างของเยาวชนที่รักษ์ดนตรีไทย ทั้งคู่ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 ระดับชมเชย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
ภาพและข้อมูลจาก https://www.chula.ac.th/news/33252/
 
พณฤทธิ์ โกมลสิงห์
 
ปฏิพล แซ่ลี้