x

     

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนการศึกษาจากภาคเอกชนและภาครัฐบาล อาทิ  ทุนองค์การ มูลนิธิ ธนาคาร บริษัท และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้สามารถศึกษาจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ในการจัดสรรทุนการศึกษาจะพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา โดยดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ์  ข้อปฏิบัติ  เพื่อให้การดำเนินการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาคและนโยบายของมหาวิทยาลัย   

ทุนรายปี คือ ทุนการศึกษาที่ผู้บริจาคเงินแจ้งความประสงค์บริจาคทุนเป็นรายปี และนำมอบเงินทุนให้เป็นรายปี  ซึ่งจัดแบ่งประเภททุนตามเงื่อนไขการบริจาค ดังนี้

  • ทุนรายปีประเภทจำกัดคณะ ซึ่งมีเงื่อนไขทั้งที่เป็นการให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และที่ให้ไม่ต่อเนื่อง

  • ทุนรายปีประเภทไม่จำกัดคณะ ซึ่งเงื่อนไขทั้งที่เป็นการให้แบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และที่ให้ไม่ต่อเนื่อง

 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ  :    

โทรศัพท์ 02-218-2535

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @038gcwvy