x

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันเนื่องมาจากครอบครัวประสบกับอุบัติภัยต่างๆ ได้แก่  อุทกภัย อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อื่นใด

โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ประสบอุบัติภัยต่างๆ ได้รับ

ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต (ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท) ให้แก่นิสิตตามความเหมาะสม

 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ  :    

โทรศัพท์ 02-218-2534

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official  : @038gcwvy 

ดาวน์โหลดเอกสาร  แบบฟอร์มทุนช่วยเหลือครอบครัวนิสิตประสบภับพิบัติ