x

ศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และชมรมวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อสาธารณะ: จากสาธิตจุฬาฯสู่ชุมชน “ค่ายสอนน้องดูดาว ดาราศาสตร์สานสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายความรู้และดูแลนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ ประจำกลุ่มย่อย และสังเกตการณ์กิจกรรม จำนวน 31 คน