x

ชื่อสกุล นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์

Mrs.Sumamarn Rattana aksornsin

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร 02 218 2442

อีเมล์ Sumamarn.V@chula.ac.th

ชื่อสกุล นางกมลวรรณ  วัฒนวิเชียร

Mrs. Kamonwan  Wattanavichean

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร 02 218 2457

อีเมล kamonwan.so@chula.ac.th

ชื่อสกุล นางสาวมุกสุดา  วัฒนา

Ms. Muksuda Wattana

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เบอร์โทร 02 218 2533

อีเมล muksuda.w@chula.ac.th