x

       หมายเหตุ:   คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 

       หมายเหตุ:  1. คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
                        2. หนังสือที่ อว 0224/ว653 เรื่อง ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562