x
Submitted by CUEDU_PR on 19 August 2021

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “แรกพบคณาจารย์ใหม่” ผ่าน Zoom Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี กล่าวต้อนรับ จากนั้นชี้แจงพันธกิจ บทบาท และหน้าที่ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ โดยเฉพาะบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและการผลิตผลงานวิชาการ

ในโอกาสนี้ รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์ รองศาสตราจารย์ พัชรี วรจรัสรังสี และอาจารยพรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) และผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.อภิสรา พรรัตนานุกูล) ร่วมให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลภารกิจด้านต่าง ๆ ของคณะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแก่อาจารย์ใหม่

และในท้ายกิจกรรม มีการวางแผนการจัดกิจกรรมเชิงต่างๆ ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและอาจารย์ใหม่ โดยเป้าหมายของการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะครุศาสตร์และการศึกษาเพื่อสังคมไทยต่อไป