x
Submitted by CUEDU_PR on 6 January 2022

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการ “ไพฑูริยเสวนา” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาอุดมศึกษา ในหัวข้อ “ปฐมบทอุดมศึกษา : คุณภาพอุดมศึกษาไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 5.0” บรรยายโดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ อดีตประธานสาขาวิชาอุดมศึกษา

โครงการเสวนาทางวิชาการ “ไพฑูริยเสวนา” จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา แด่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อดีตณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งท่านได้สร้างคุณูปการให้แก่การศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ ภาควิชาอุดมศึกษา ฯลฯ โดยมีกำหนดจัดเสวนาวิชาการ เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศาสตร์ด้านอุดมศึกษา นอกจากนี้ รายได้จากการจัดเสวนาทางวิชาการ “ไพฑูริยเสวนา” จะมอบเป็นทุนทรัพย์แด่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลต่อไป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้สร้างคุณูปการให้แก่การศึกษาไทย โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ ภาควิชาอุดมศึกษา (ปัจจุบันคือ สาขาวิชาอุดมศึกษา) ศาสตร์ด้านการศึกษาทั่วไป ท่านได้วางการวางรากฐานด้านการศึกษาอีกหลายประการ ได้แก่

1) การอุทิศตนเพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทิศทางการศึกษาท่ามกลางบริบทการปฏิรูปการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาไทย

2) การได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการในประเทศ ผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการอ้างอิงในวงการศึกษาอย่างกว้างขาง โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านการบริหารการศึกษาและศาสตร์ทางด้านอุดมศึกษา

3) การได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการในต่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของ SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development (RIHED ) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านอุดมศึกษา

4) จริยธรรมและการปฏิบัติตนที่น่ายกย่อง ท่านเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส นำปัญหาในอดีต มาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในสังคม