x
Submitted by CUEDU_PR on 2 February 2022

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และรองคณบดีกำกับดูแล

กลุ่มภารกิจวิจัยฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์) ร่วมแสดงความยินดีคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาการศึกษา) ประจำปี 2565

-ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2564

- ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะในห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา” (สาขาการศึกษา)

- ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ รศ.ดร.ประกอบ กรณีพิจ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบแบบวัดและเกณฑ์ประเมินแบบรูบริคส์ออนไลน์ ด้านรู้สารสนเทศ การรู้สื่อ และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา” (สาขาการศึกษา)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564

- ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ ผลงานเรื่อง “โคโมดูล : การประกอบโครงสร้างของเล่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กปฐมวัย” (สาขาการศึกษา)

- อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ ผลงานเรื่อง เครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์สำหรับฆ่าเชื้อ

ผลงานที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2565

รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติประเภทรางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา)

- ศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม ผลงานเรื่อง : การพัฒนาหุ่นยนต์แบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดเกมเป็นฐานร่วมกับโมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและความยืดมั่นผูกพันในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2565

- ผศ.ดร.พรพิมล ศุขะวาที และ ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผลงานเรื่อง : MALLIE : ความปกติใหม่ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างท้าทายด้วยแชทบอทเกม

- ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ ผศ.ดร.พรพิมล ศุขะวาที ผลงานเรื่อง: “MALLO” นวัตกรรมแอปพลิเคชั่นพอทัลอันทรงพลังบนหลักการเกมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษและแรงจูงใจแห่งยุคดิสรัปทีฟ

- ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ ผลงานเรื่อง: ของเล่นเพื่อสร้างความเข้าอกเข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกันของเด็กปกติกับคนพิการจากการเล่นของเล่น

รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทรางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา)

- ดร.วริศ วงศ์พิพิธ ผลงานเรื่อง : "การแทรกกิจกรรมทางกายระหว่างการนั่งเนือยนิ่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและการตอบสนองของเมตาบอลิซึมหลังอาหารในผู้ชายเชื้อชาติจีนที่มีภาวะอ้วนลงพุง” (Interrupting Prolonged Sitting and Postprandial Metabolic Responses in Young Chinese Men with Central Obesity)

วันนักประดิษฐ์ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์“เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ“กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565 (Thailand Inventors’ Day 2021-2022)” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และสาธารณชน จูงใจให้นักประดิษฐ์ เยาวชนไทยรุ่นใหม่ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเป็นกลไกสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ให้เห็นความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้น อันมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ