x
Submitted by CUEDU_PR on 10 February 2022

ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ์นิธิ เกตุแก้ว นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสที่ผลงาน “การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ปลอดสารพิษเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ”ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับ 4 ดาว จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ในงานวันนักประดิษฐ์ พศ.2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งได้รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์